Geoankieta

geoankieta

Geoankieta to nic innego, jak aplikacja internetowa zawierająca ankietę zintegrowaną z interaktywną mapą. Umożliwia badanie opinii mieszkańców na temat danej przestrzeni – jej aktualnego stanu i sposobu zagospodarowania, a także potrzeb i kierunków przyszłych zmian. Celem jej stosowania jest uzyskanie szerszej wiedzy na temat społecznych preferencji i oczekiwań co do przyszłości danego miejsca. Narzędzie to, poza zestawem typowych dla ankiety pytań (zamkniętych, wielokrotnego wyboru, otwartych itp.), zawiera przede wszystkim pytania, na które odpowiedzi zaznaczane są na mapie – poprzez nanoszenie na nią punktów, linii lub poligonów. Elementy te zamieszcza się zgodnie z zasadami zbliżonymi do tych wykorzystywanych w oprogramowaniu GIS, przy jednoczesnym charakteryzowaniu opisowym nanoszonych elementów – w zależności od rodzaju pytania i tego, jakie informacje chcemy uzyskać. Dzięki geoankiecie istnieje możliwość pozyskiwania od respondentów w stosunkowo nieskomplikowany sposób informacji o charakterze przestrzennym. Mogą one dotyczyć takich zagadnień zagospodarowania, jak preferencje w zakresie: intensywności i wysokości zabudowy, przebiegu dróg oraz lokalizacji budynków mieszkalnych, parkingów, przestrzeni publicznych, obiektów handlowych itp. Przy użyciu ankiety możliwe jest także identyfikowanie miejsc problematycznych w przestrzeni oraz uzyskiwanie opinii mieszkańców na temat konkretnych obszarów (np. zdewastowanych lub źle zagospodarowanych miejsc, niechcianych reklam, punktów stanowiących zagrożenie w ruchu drogowym).

Ze względu na nieograniczony przestrzennie dostęp do geoankiety mieszkańcy i wszystkie inne zainteresowane osoby mogą wziąć udział w konsultacjach w dowolnie wybranym przez siebie miejscu (a więc także z własnego domu). Czas korzystania z ankiety (na ogół od dwóch do czterech tygodni) również pozwala na swobodny udział w konsultacjach, dostosowany do potrzeb respondenta. Dzięki tym walorom geoankieta, co potwierdzają badania naukowe, w których uczestniczymy cieszy się bardzo pozytywnym odbiorem społecznym. Geoankiety notują znaczną liczbę respondentów, a ich reprezentatywność jest wyższa niż w przypadku tradycyjnych spotkań. Wysoko przez użytkowników geoankiet oceniana jest ich komunikatywność oraz prostota w wypełnianiu.

Zakres samej geoankiety jest uzależniony od potrzeb odbiorcy wyników, a udostępnienie jej ostatecznej wersji (dopracowanej zarówno merytorycznie, jak i technicznie) poprzedzane jest ścisłą współpracą zespołu programistów, ekspertów w zakresie planowania przestrzennego i konsultacji społecznych, władz lokalnych, projektantów planu oraz przedstawicieli mieszkańców. W zależności od potrzeb i możliwości geoankieta zamieszczana jest na serwerze zewnętrznym bądź na serwerze zleceniodawcy. Po przeprowadzonych konsultacjach zespół ekspertów opracowuje raport z konsultacji, który przedstawia wyniki badań geoankietowych w postaci tekstu, tabel, infografiki, map preferencji itp. Raport taki stanowi rekomendację dla dalszych prac planistycznych, będąc wartościowym materiałem dla projektantów, władz gminy a także przyszłych inwestorów, developerów itp. Powinien on, przynajmniej w formie syntetycznej, być udostępniany także mieszkańcom, np. w lokalnej prasie i na stronie internetowej urzędu.

Geoankieta może być personalizowana w zależności od potrzeb odbiorcy. Pozwala na to panel administratora, w którym generowane są pytania dotyczące treści i formy konsultowanych zagadnień. Wyniki konsultacji uzyskiwane są w postaci bazy danych obejmującej ilościowe, jakościowe i przestrzenne dane gotowe do dalszych analiz statystycznych i kartograficznych.