Wizualizacje 3D w planowaniu przestrzennym

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 23 marca 2003 r. określają formę w jakiej powinny być sporządzane dokumenty planistyczne. Standard ich opracowywania wymaga od odbiorcy szczególnych kompetencji w zakresie interpretacji map i oznaczeń graficznych oraz znajomości specjalistycznego słownictwa pozwalającego na poprawną interpretację zapisów planistycznych. Forma w jakiej powstają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jest zwykle mało czytelna i niejasna dla mieszkańców będących podmiotami procesu planowania przestrzennego. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom lokalnych społeczności, inwestorów i władzom jednostek samorządu terytorialnego rozszerzyliśmy naszą ofertę o opracowywanie wizualizacji 3D planowanych inwestycji i regulacji wynikających z dokumentów planisycznych.

Konsultacje społeczne

Zastosowanie wizualizacji 3D w procesie planistycznym znacząco przyczynia się do poprawy czytelności i zrozumiałości dokumentów planistycznych, ułatwia mieszkańcom udział w konsultacjach społecznych oraz podnosi ich wiedzę na temat planowania przestrzennego. Dzięki modelom 3D możliwe jest ograniczenie konfliktów między interesariuszami na etapie procesu planistycznego poprzez ukazanie wizji zagospodarowania przestrzennego w jasnej i przejrzystej postaci z jednoczesnym przedstawieniem wariantów maksymalnych i minimalnych parametrów potencjalnych inwestycji.

Zakres usługi

Proponowany przez nas zakres usług dotyczących opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego może zostać poszerzony o usługę opracowania fotorealistycznych lub schematycznych wizualizacji 3D, jako jednego z udogodnień w procesie konsultacji społecznych. Przygotowywane przez nas wizualizacje 3D mogą mieć zastosowanie także do innych opracowań – koncepcji zagospodarowania terenu, projektów modernizacji przestrzeni publicznych, czy też przez inwestorów jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji o warunków zabudowy. Zastosowanie wizualizacji 3D jest aktualnie obok makiet jednym z najlepszych sposobów prezentacji zamierzeń i możliwości inwestycyjnych na danym terenie, jednakże ich zaletą jest niższy koszt oraz większa swoboda modyfikacji i wprowadzania zmian w procesie planistycznym, w przypadku kiedy dokonywane są liczne zmiany. Niewątpliwą zaletą jest także możliwość prezentacji zamierzeń i możliwości inwestycyjnych w internecie.

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.

Kontakt