Edyta Bąkowska-Waldmann

Edyta Bąkowska-Waldmann

Edyta Bąkowska-Waldmann

Edyta Bąkowska-Waldmann - urbanista w Pracowni Urbanistyki - 3Symetrie. Specjalizuje się w konsultacjach społecznych, w tym stosowania partycypacyjnych systemów informacji geograficznej (w tym metodologii softGIS) w planowaniu przestrzennym. Ekspert w zakresie konsultacji społecznych, analiz społeczno-demograficznych, zarządzania strategicznego i rewitalizacji - nadaje planowaniu przestrzennemu bardziej ludzki wymiar i wspiera samorządy w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych. Doktorantka w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, gdzie prowadzi badania w zakresie zastosowania narzędzi internetowych w konsultacjach społecznych (geoankiety i geodyskusji) i uczy przyszłych planistów projektowania urbanistycznego. Autorka publikacji w czasopismach branżowych i naukowych oraz ekspertyz dla samorządów lokalnych w zakresie gospodarki przestrzennej, demografii oraz rozwoju strategicznego. Doświadczenie zdobywała w Urzędzie Miasta Poznania, Centrum Badań Metropolitalnych UAM oraz Metropolitan Research Institute w Budapeszcie.

Wykształcenie i osiągnięcia

Edyta Bąkowska-Waldmann jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu gdzie ukończyła studia z zakresu gospodarki przestrzennej (specjalność planowanie przestrzenne). W trakcie studiów przebywała na stypendium na University of Portsmouth w Wielkiej Brytanii w zakresie Geographical Data Modelling and Manipulation. Jest członkiem zespołów badawczo-rozwojowych działających przy Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz praktykującą urbanistką w Pracowni Urbanistyki – 3SYMETRIE. W latach 2015-2018 realizowała projekt Geoportal wspierający partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym, którego efektem było stworzenie narzędzi Geoankiety i Geodyskusji wraz z metodologią ich stosowania. Laureatka nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowo-techniczne, Nagrody Ministra Inwestycji i Rozwoju za najlepszą krajową publikację z geoinformacji oraz stypendium Miasta Poznania. Uczestniczy w konferencjach naukowych i branżowych poświęconych zagadnieniom stosowania metod wspomagania konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym.

Wybrane publikacje

Bąkowska-Waldmann E i in., The Use of Geo-questionnaire in Spatial Planning – Experience from Poland. International Journal of E-Planning Research (IJEPR), Volume 8, Issue 2, 2019.
Bąkowska-Waldmann E. i in., 2018. Legal and Organizational Framework for the Use of Geoweb Methods for Public Participation in Spatial Planning in Poland: Experiences, Opinions and Challenges. Quaestiones Geographicae, 37(3), 163-175. dostęp do artykułu
Bąkowska E. i in., 2017. Wykorzystanie geoankiety jako narzędzia konsultacji społecznych w procesie planowania przestrzennego w aglomeracji poznańskiej, Roczniki Geomatyki, t. XV, 2(77), s. 147-158.
Bąkowska E. i in., 2017. Evaluation of geo-questionnaire as a PPGIS method in urban planning on the example of selected minucipalities in Poland, Biuletyn Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 35/2016. 38-54. dostęp do artykułu

Monografie

Bąkowska-Waldmann E. i in., 2019. Geoweb Methods for Public Participation in Urban Planning: Selected Cases from Poland: Volume Eight, [w:] Koutsopoulos K., Gonzalez R., Donert K. Geospatial Challenges in 21st Century. Springer.
Bąkowska-Waldmann E. i in., 2018. Zastosowanie aplikacji geoankiety i geodyskusji w partycypacyjnym planowaniu przestrzennym - dobre praktyki. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, t. 32. Bogucki Wydawnictwo Naukowe: Poznań. dostęp do publikacji
Bąkowska E. in., 2017. Narzędzia internetowe w konsultacjach społecznych w planowaniu przestrzennym. Idea, obszary zastosowań i wdrażanie. Wydawnictwo Naukowe UAM.

 

 

 

 

 

 

Edyta Bąkowska-Waldmann - urbanista w Pracowni Urbanistyki - 3Symetrie