Planowanie partycypacyjne

Warsztaty planowania partycypacyjnego

Projektowanie przestrzeni o kluczowym znaczeniu dla społeczności lokalnej stanowi ogromne wyzwanie. Zaangażowanie mieszkańców w tym procesie to nie tylko wymóg wynikający z przepisów prawa. Jest to także czynnik wpływający na tworzenie lepszych, bardziej funkcjonalnych oraz tworzących tożsamość lokalną przestrzeni. Jedną z metod, dzięki którym można sprostać tym wyzwaniom są warsztaty planowania partycypacyjnego.

Celem warsztatów planowania partycypacyjnego jest pozyskanie od zaproszonych osób wiedzy na temat problemów, potrzeb i oczekiwań, co do funkcjonowania i zagospodarowania danej przestrzeni. Pozyskana wiedza stanowi podstawę do współpracy w celu wypracowania wspólnej wizji rozwoju danego miejsca. Podstawowym założeniem warsztatów jest praca w multidyscyplinarnych i zróżnicowanych wiekowo zespołach. Podejście to pozwala na efektywną dyskusję opartą o zróżnicowane doświadczenia, podejście do problemu oraz posiadanej wiedzy. Do udziału w warsztatach zapraszani są mieszkańcy, lokalni przedsiębiorcy i przedstawiciele stowarzyszeń, którzy stanowią podstawowy skład zespołów warsztatowych. Ponadto, jako wsparcie merytoryczne zapraszani mogą być eksperci z zakresu architektury, urbanistyki i ochrony środowiska, a także pracownicy urzędu miasta lub gminy. Praca w takich zespołach pozwala na otwartą konfrontację różnych wizji oraz identyfikację potrzeb różnych grup użytkowników plaży. Do udziału w warsztatach zachęcani są także przedstawiciele kultury, mediów oraz radni. 

Efektem warsztatów jest opracowanie zawierające założenia do programu funkcjonowania danej przestrzeni oraz jej zagospodarowania. Dodatkowym rezultatem warsztatów jest włączenie społeczności lokalnych w dyskusję na temat przestrzeni ich życia, a także w procesy podejmowania decyzji. Jako złożony przykład konsultacji społecznych, podejście planowania partycypacyjnego pozwala jego uczestnikom m.in. na zdobycie nowej wiedzy i umiejętności dyskusji na tematy dotyczące szerszej grupy mieszkańców.

W celu uzyskania oczekiwanych rezultatów warsztaty planowania partycypacyjnego mogą być etapowane na kilka spotkań. Wynika to z czasu jaki potrzebny jest na rozwiązanie złożonych kwestii oraz na inkubację i prototypowanie proponowanych rozwiązań.

W trackie prac warsztatowych korzystamy z różnorodnych metod warsztatowych, w tym z metody Design Thinking opartej na projektowaniu w odpowiedzi na potrzeby użytkowników.

Zrealizowane przez nas warsztaty