Współpracujemy z gminami w zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska, w szczególności oferujemy:

 • opracowanie projektów i prowadzenie procedury miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp)oraz ich zmian,
 • opracowanie projektów i prowadzenie procedury studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (suikzp) oraz ich zmian,
 • przygotowanie projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • przygotowanie projektów decyzji ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (wzizt),
 • analizy urbanistyczne w tym analizy zasadności sporządzenia mpzp lub przystąpienia do zmiany suikzp,
 • koncepcje zagospodarowania przestrzennego terenu,
 • koncepcje projektów podziału nieruchomości,
 • wstępne analizy możliwości inwestycyjnych terenu,
 • opracowania studialne i analityczne związane z gospodarką przestrzenną,
 • opracowanie strategii i programów rozwoju wsi, gminy,
 • przygotowanie podstawowych opracowań ekofizjograficznych,
 • przygotowanie prognoz oddziaływania na środowisko,
 • digitalizacje materiałó wplanistycznych,
 • doradztwowzakresie planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej.
planowanie przestrzenne
ul. Grunwaldzka 21/108 |
60-783 Poznań |
tel. 609 794 939 |