Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne

 

 

  • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  • studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a także lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • analizy urbanistyczne
  • bilanse terenu
  • koncepcje zagospodarowania terenu