Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne to nie tylko konieczność wynikająca z przepisów prawa. Przede wszystkim są one elementem wpływającym na większą społeczną akceptację podejmowanych decyzji planistycznych. Partycypacja społeczna usprawnia procesy planistyczne - skracając czas ich trwania poprzez rozwiązywanie potencjalnych konfliktów na wczesnym etapie projektowym.

Przyjęcie odpowiedniej metody przeprowadzenia konsultacji, jej właściwe zastosowanie oraz zrozumienie lokalnej specyfiki jest kluczowe dla uzyskania wartościowych wytycznych do procesu projektowego.

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie oferujemy Państwu opiekę merytoryczną w zakresie przeprowadzenia konsultacji społecznych w gminie oraz ich realizację za pomocą nastepujących metod:

Geoankieta

To narzędzie umożliwiające badanie potrzeb i preferencji mieszkańców na temat danej przestrzeni za pomocą interaktywnej mapy.

Geodyskusja

Geodyskusja daje możliwość interaktywnego przeglądania projektu planu miejscowego i aktywnej wymiany opinii na jego temat.

Warsztaty

Warsztaty planistyczne służą konsensualnemu projektowaniu przestrzeni uwzględniających potrzeby różnych użytkowników.

Nasze wsparcie dla samorządów w zakresie konsultacji społecznych jest kompleksowe. Dostarczamy narzędzi takich jak geoankieta i geodyskusja. Przygotowujemy materiały podlegające konsultacjom, wspieramy gminy w promocji i zaangażowaniu mieszkańców do udziału oraz tworzymy materiały operacyjne dla projektantów i raporty dla mieszkańców.

Doświadczenie, jakie posiadamy zebraliśmy poprzez:

  • udział w projektach badawczych prowadzonych na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, samorządy;
  • współorganizację konsultacji społecznych realizowanych przez Urząd Miasta Poznania w ramach projektów rewitalizacyjnych;
  • prowadzenie obligatoryjnych procesów konsultacji towarzyszących tworzonym przez nas projektom planów miejscowych i studiom uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  • kilkuletnie wsparcie samorządów w całej Polsce w prowadzeniu konsultacji opartych na zasadach planowania partycypacyjnego i systemach informacji geograficznej.
konsultacje społeczne

Aktualnie we współpracy z Fundacją Sendzimira opracowujemy dla gmin uczestniczących w projekcie "Wspólna przestrzeń" geoankiety na potrzeby planów miejscowych i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: https://www.geoankieta.sendzimir.org.pl