Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a także ustawa o rewitalizacji określają potrzebę angażowania mieszkańców w procesy planistyczne. Konsultacje społeczne to nie tylko konieczność wynikająca z przepisów prawa, ale przede wszystkim czynnik wpływający na jakość planów i projektów. Poprawiają one także ich społeczną akceptację oraz usprawnienie procesów planistycznych poprzez rozwiązywanie potencjalnych konfliktów na wczesnym etapie projektowym, nie dopuszczając do ich eskalacji. Przyjęcie odpowiedniej metody przeprowadzenia konsultacji społecznych i jej właściwe zastosowanie może przyczynić się także do edukacji mieszkańców w zakresie przepisów i procedur obowiązujących w planowaniu przestrzennym, co ma niewątpliwe znaczenie w przypadku potencjalnych kwestii spornych dotyczących przestrzeni publicznych jak i prywatnych. Zastosowanie zróżnicowanych metod dedykowanych osobom w różnym wieku i o różnych umiejętnościach, w tym opartych na najnowszych technologiach (GIS, aplikacje mobilne) może przyczynić się do wzrostu zaangażowania mieszkańców w działania związane z kształtowaniem przestrzeni w ich otoczeniu.

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie oferujemy Państwu opiekę merytoryczną w zakresie opracowania programów i procedur konsultacji społecznych w gminie oraz realizacji konsultacji społecznych, w tym:

  • dyskusji publicznych,
  • punktów konsultacyjnych,
  • warsztatów,
  • badań ankietowych.

Oferujemy także zastosowanie najnowszych rozwiązań w postaci aplikacji internetowych opartych na systemach informacji geograficznej (GIS), takich jak geoankieta oraz geodyskusja. 

geoankieta
geoankieta

Aktualnie we współpracy z Fundacją Sendzimira opracowujemy dla gmin uczestniczących w projekcie "Wspólna przestrzeń" geoankiety na potrzeby planów miejscowych i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: https://www.geoankieta.sendzimir.org.pl