Decyzja o warunkach zabudowy – część 2. Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Decyzja o warunkach zabudowy
Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Przygotowując się do złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu musimy być przygotowani na przekazanie urzędowi dodatkowych dokumentów. Wykaz potrzebnych załączników w większości miast i gmin jest taki sam – znajdziemy go na stronie internetowej, bądź na końcu wniosku o wydanie warunków zabudowy. Do podstawowych załączników należą:

  • mapa zasadnicza,
  • zaświadczenia o dostępie do mediów,
  • koncepcja zagospodarowania działki,
  • projekt/szkic projektowanej zabudowy.
Mapa zasadnicza

Mapa zasadnicza jest to mapa przedstawiająca podstawowe zagospodarowanie terenu (m.in. zabudowę i infrastrukturę) wraz z granicami działek. Możemy ją pozyskać z powiatowych ośrodków geodezyjnych (tzw. PODGiK), bądź innych miejskich jednostek zajmujących się geodezją. W tym celu wypełniamy wniosek P+P3. We wniosku określamy szczegóły dotyczące mapy – skalę, formę i zakres. Na cele decyzji o warunkach zabudowy składamy wniosek o mapę w skali 1: 500 lub 1: 1000. Mapę możemy otrzymać zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej (wektorową lub rastrową). Najczęściej wymaganą przez urzędy formą mapy jest mapa papierowa.

Zakres mapy powinien obejmować działkę będącą przedmiotem wniosku oraz obszar, który zostanie przez urbanistę objęty analizą (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Zwykle przydaje się pozyskanie mapy o nieco większym zakresie – szczególnie w przypadku niejednorodnej i rozproszonej zabudowy. Średni czas oczekiwania na mapę to od jednego dnia (w przypadku wersji elektronicznej) do jednego tygodnia. Koszt jest uzależniony od wielkości arkusza mapy, stąd po złożeniu wniosku otrzymamy wycenę mapy i informacje dotyczące formy płatności. Zarówno wniosek jak i płatność można złożyć w formie elektronicznej – w zależności od naszych preferencji – mapę otrzymamy mailowo, pocztą lub będziemy mogli odebrać ją osobiście.

Promesy

Promesy to nic innego jak zaświadczenia gestorów sieci o możliwości dostarczenia wody, prądu, gazu czy też odprowadzenia ścieków. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się na formularzu dostępnym na stronie internetowej gestora sieci. W przypadku, jeżeli nie uda nam się uzyskać wymaganych zaświadczeń na doprowadzenie wody, czy też odprowadzenie ścieków – zastępczo, o ile jest taka możliwość możemy zdecydować się na własne ujęcie wody oraz odprowadzenie nieczystości do zbiornika bezodpływowego (tzw. szamba). Promesa dotycząca gazu nie jest konieczna, jeżeli nie jesteśmy zainteresowani korzystaniem z niego. Na uzyskanie promesy czeka się do dwóch tygodni.

Koncepcja zagospodarowania działki i projekt zabudowy

Koncepcja zagospodarowania działki powinna obejmować lokalizację planowanej zabudowy wraz z podanymi wymiarami oraz orientacyjną lokalizacją wjazdu na działkę. Powinna zostać ona sporządzona na dodatkowej kopii mapy zasadniczej – należy pamiętać, aby minimum jeden egzemplarz mapy zasadniczej załączanej do wniosku był w stanie nienaruszonym. Do wniosku warto dołączyć także rysunek koncepcyjny planowanej zabudowy z naniesionymi wymiarami. Może to być np. koncepcja architektoniczna budynku, którego budowa nas interesuje pobrana ze strony internetowej firmy zajmującej się sprzedażą gotowych projektów. Jeśli nie jesteśmy jeszcze zdecydowani na konkretny projekt możemy przygotować taki szkic odręcznie – przy uwzględnieniu wysokości budynku, szerokości elewacji frontowej, wysokości elewacji frontowej oraz układu połaci dachowych.

Dodatkowe dokumenty

W uzasadnionych przypadkach (wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko) konieczne jest załączenie do wniosku decyzji o wpływie inwestycji na środowisko. Innymi dokumentami są: pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika, czy też dokument upoważniający do przejazdu przez nieruchomości sąsiednie.

Podsumowanie

Przygotowując się do złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu warto zapoznać się z listą załączników wymaganych przez urząd. Ważna jest także forma (papierowa/elektroniczna) i format (m.in. skala) dostarczanych dokumentów. Skompletowanie pełnej dokumentacji i przygotowanie poprawnego wniosku pozwolą na maksymalne skrócenie czasu oczekiwania na decyzję, gdyż w przypadku braku dokumentów, bądź niejasnych informacji konieczne będzie uzupełnienie wniosku co dodatkowo wydłuży procedurę.

O szczegółach dotyczących sporządzenia koncepcji oraz czasu i kosztów wydania decyzji piszemy w kolejnych częściach naszego cyklu.

Photo by Maximillian Conacher on Unsplash